Skip to content
Home \Internet, TV & bellen

print

Algemene voorwaarden Telfort Internet

Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad.

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1 - Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.
 • 1.2 - Gebruiksgegevens: Klantcode, wachtwoord en gebruikersnaam die de Klant krijgt toegekend teneinde gebruik te kunnen maken van de Dienst(en).
 • 1.3 - Dienst(en): De Producten en diensten die door Telfort op enig moment worden aangeboden.
 • 1.4 - Geschillencommissie: de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten, die valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer 070-3105310 (zie ook www.geschillencommissie.nl).
 • 1.5 - Klant: De partij waarmee Telfort een Overeenkomst heeft afgesloten of die daartoe een aanvraag indient.
 • 1.6 - Offerte: Ieder aanbod van Telfort voor de levering van Dienst(en).
 • 1.7 - Overeenkomst: De overeenkomst tussen Telfort en Klant, op grond waarvan Telfort de Dienst(en) aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • 1.8 - Producten: Apparatuur, Software en/of andere zaken die Telfort in verband met de Overeenkomst ter beschikking stelt.
 • 1.9 - Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan per gewone post of email; tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld.
 • 1.10 - Software: De Software die door Telfort aan de Klant wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in verband met de Overeenkomst.
 • 1.11 - Telfort: KPN B.V., gevestigd in Den Haag aan het Maanplein 55, 2516CK.
 • 1.12 - Telfort DSL Dekkingsgebied: Geografisch gebied in Nederland alwaar Telfort DSL diensten aanbiedt via het netwerk van KPN.
 • 1.13 - Website: De website(s) van Telfort op www.telfort.nl.

Artikel 2 - Algemeen

 • 2.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Telfort en de Klant die de Dienst(en) uitsluitend gebruikt voor niet-bedrijfsmatige, niet-zakelijke doeleinden, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
 • 2.2 - Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door Telfort of haar rechtsvoorganger gehanteerde algemene voorwaarden.
 • 2.3 - In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
 • 2.4 - Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • 2.5 - Telfort behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Telfort zal de Klant tenminste 30 dagen voordat deze wijziging(en) van kracht worden via een aankondiging per email op de hoogte stellen van het feit dat de wijzigingen worden gepubliceerd op de Website. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen binnen vier (4) weken na de hiervoor vermelde bekendmaking indien de wijzigingen objectief ten nadele van de consument strekken.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1 - Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 3.2 - Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie door Telfort van:
  1. een elektronische aanmelding, bijvoorbeeld via CD-ROM of de Website; een en ander conform de instructies van Telfort;
  2. een telefonische aanmelding;
  3. een volledig door de Klant ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • 3.3 - Telfort behoudt zich het recht voor, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn, aanvragen voor een Dienst te weigeren, hetgeen de aspirant Klant zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. Telfort is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.

Artikel 4 - Uitvoering van de Dienst(en)

 • 4.1 - Telfort is gerechtigd de inhoud van de Dienst(en) technisch zo in te richten als Telfort op enig moment beslist. Telfort behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst(en), procedures, tarieven en overige voorwaarden door te voeren.
 • 4.2 - Telfort zal zich inspannen een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst(en) te bieden. Telfort geeft echter geen garanties terzake. Telfort streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Klant zo beperkt mogelijk te houden.
 • 4.3 - Indien sprake is van technische problemen, is Telfort gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Dienst(en) en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Telfort nodig is, zonder de Klant daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
 • 4.4 - Telfort behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van het netwerk, de Dienst(en) en/of de systemen van Telfort, de toegang tot de (onderdelen van) de Dienst(en) en/of (onderdelen van) haar systeem en/of netwerk (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Telfort of in verband met de uitvoering van haar beleid nodig is. Telfort zal indien mogelijk de Klant tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
 • 4.5 - Telfort behoudt zich het recht voor de snelheden van haar DSL Dienst(en) al dan niet tijdelijk te verhogen.
 • 4.6 - Telfort is gerechtigd de Accountgegevens, de homepage Url en het e-mail adres van de Klant te wijzigen onder meer in verband met migratie. Telfort zal de Klant van een wijziging tijdig op de hoogte stellen en de Klant de gewijzigde Accountgegevens meedelen.
 • 4.7 - Tenzij anders overeengekomen, draagt de Klant zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, (telecom) verbindingen, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om de indienststelling van de Dienst(en) mogelijk te maken.
 • 4.8 - Indien van toepassing zal de Klant de voor de Dienst benodigde formulieren invullen en ondertekenen. De Klant staat jegens Telfort in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Telfort voor enige aanspraak van een derde ter zake.
 • 4.9 - De Klant is gehouden om geleverde Dienst(en) binnen 10 werkdagen na levering op gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken per post schriftelijk te melden aan Telfort. Gebreken die bij levering niet kunnen worden geconstateerd of niet aanwezig zijn, dienen steeds binnen bekwame tijd nadat deze redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd aan Telfort te worden gemeld. Gebreken moeten binnen de periode van 14 dagen na constatering gemeld worden, op straffe van verval van het recht van beroep op een tekortkoming.
 • 4.10 - Als Telfort enige verplichting uit de Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, is de Klant bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit echter pas nadat de Klant Telfort in gebreke heeft gesteld bij het bij de Klant aangegeven contactadres en Telfort er niet in is geslaagd de tekortkoming binnen de aangezegde redelijke termijn te herstellen. Een en ander tenzij de tekortkoming van Telfort gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • 4.11 - Voor zover de Overeenkomst de levering van Producten omvat die in eigendom aan de Klant worden overgedragen, behoudt Telfort zich de eigendom voor tot het moment dat Klant aan Telfort al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.
 • 4.12 - Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3 zal Telfort zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding van de Klant zorg dragen voor toegang tot de Dienst.
 • 4.13 - Een door Telfort afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt te allen tijde als streeftermijn en/of streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn.
 • 4.14 - Ten aanzien van de DSL Dienst(en) geldt dat Telfort voor het realiseren van de verbinding van de Dienst(en) afhankelijk is van de levertijd die de telecom-operator hanteert. Telfort behoudt zich het recht voor om de aanvraag van de Klant te weigeren indien een verbinding niet binnen 35 werkdagen is opgeleverd dan wel kan worden opgeleverd door de telecom-operator.
 • 4.15 - Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Telfort binden Telfort slechts indien schriftelijk door Telfort bevestigd.
 • 4.16 - Technische wijzigingen in de aansluiting waartoe Telfort door de overheid is genoodzaakt of die door Telfort op verzoek van de Klant zijn aangebracht vallen niet onder de strekking van dit artikel.
 • 4.17 - Technische wijzigingen in de aansluiting die door de Klant zelf en op eigen initiatief zijn aangebracht kunnen leiden tot het in rekening brengen van redelijke kosten of kunnen, indien de dienst hierdoor niet meer kan worden geleverd, aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst door Telfort.
 • 4.18 - Telfort is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Klant, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.

Artikel 5 - Installatie van de Dienst

 • 5.1 - De Klant verleent medewerkers van Telfort of door Telfort ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie van de Dienst(en) alsmede voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in verband met de levering van de Dienst(en).
 • 5.2 - Tijdens de installatie van de apparatuur kunnen aanpassingen worden aangebracht in de softwareconfiguratie van de Klant. Telfort kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Klant na installatie op juiste wijze functioneren. Telfort adviseert de Klant daarom om voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle (systeem) bestanden. Telfort aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
 • 5.3 - Telfort is niet verplicht de softwareconfiguratie van de Klant bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
 • 5.4 - Indien gekozen is voor een doe-het-zelf installatiepakket, is Klant verplicht de instructies in de gebruiksaanwijzing op te volgen. Telfort is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met de handleiding.

Artikel 6 - Klantenservice

 • 6.1 - Een Klant die telefonisch met de helpdesk (afdeling klantenservice) van Telfort contact opneemt, kan worden geconfronteerd met een wachttijd. De kosten van dit telefoongesprek komen voor rekening van de Klant.

Artikel 7 - Gebruiksgegevens

 • 7.1 - De Gebruiksgegevens die de Klant van Telfort ontvangt blijven eigendom van Telfort. Het is niet mogelijk om de Gebruiksgegevens na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gebruiken.
 • 7.2 - Telfort zendt de Klant de Gebruiksgegevens Schriftelijk toe. Telfort sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van de Gebruiksgegevens. Met name is Telfort niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Gebruiksgegevens.
 • 7.3 - De Klant dient met de Gebruiksgegevens zorgvuldig om te gaan. De Klant moet verlies, diefstal of misbruik door derde van de Gebruiksgegevens direct melden aan Telfort. Tot het tijdstip van melding is de Klant aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Gebruiksgegevens wordt gemaakt.

Artikel 8 - Administratieve wijzigingen

 • 8.1 - Een Klant dient de wijziging van zijn persoonlijke gegevens (dit kunnen zijn: e-mail- en postadres, rekeningnummer en telefoonnummer) tijdig mede te delen op de wijze zoals aangegeven op de Website.
 • 8.2 - Het door de Klant gebruikte e-mailadres onder het Telfort domein, blijft te allen tijde eigendom van Telfort. Het is niet toegestaan om het e-mailadres na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gebruiken.

Artikel 9 - Vergoedingen

 • 9.1 - Op Overeenkomsten, Dienst(en) en overige betrekkingen tussen Telfort en de Klant zijn de door Telfort op de Website of via andere communicatie bekend gemaakte vergoedingen en prijzen van toepassing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • 9.2 - Telfort is gerechtigd de prijzen van de Dienst(en) jaarlijks aan te passen overeenkomstig de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS.
 • 9.3 - Telfort is gerechtigd de prijzen te wijzigen. Telfort stelt de Klant, zo mogelijk vier (4) weken voor het intreden van de prijswijzigingen, via een aankondiging per e-mail op de hoogte van het feit dat de wijzigingen via de website (www.Telfort.nl) kenbaar worden gemaakt. De Klant heeft in geval van een prijsverhoging 4 weken vanaf de dag van bekendmaking van de prijsverhoging de tijd om de Overeenkomst telefonisch op te zeggen. Na ommekomst van de periode van vier (4) weken wordt de Klant geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.
 • 9.4 - Alle door Telfort gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief BTW.

Artikel 10 - Betaling

 • 10.1 - De door de Klant aan Telfort verschuldigde bedragen voor de Dienst(en) worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, achteraf of vooraf in rekening gebracht. De abonnementskosten worden maandelijks vooraf in rekening gebracht; de gebruikskosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
 • 10.2 - Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van automatische incasso van de door de Klant aangegeven bank- of girorekening waarvoor de Klant Telfort heeft gemachtigd.
 • 10.3 - De Klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Telfort zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Telfort gerechtigd rente en incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De gerechtigde rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 • 10.4 - Bezwaren tegen de hoogte van de door Telfort in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen dertig dagen na factuurdatum bij een door Telfort aangegeven contactadres kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld.
 • 10.5 - Bij twijfel over kredietwaardigheid van de Klant kan Telfort de Klant vragen zekerheid te stellen. Indien de Klant hiermee niet instemt, is Telfort gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken dan wel de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 11 - Privacy, beveiliging, gegevens

 • 11.1 - De Klant verleent toestemming aan Telfort om zijn of haar persoons- en verkeersgegevens op te nemen en te verwerken in de klantenregistratie van Telfort die benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van de systemen en netwerken van Telfort en voor de (administratieve) beheerstaken. De klantenregistratie is slechts toegankelijk voor Telfort en groepsmaatschappijen en wordt niet aan derden verstrekt behoudens onderstaande gevallen:
  1. Telfort zal verplichtingen, ontstaan krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak, tot verstrekking van informatie en/of tot het medewerken aan aftappen naleven.
  2. Telfort is gerechtigd een bestand aan te leggen van Klanten aan wie een Dienst wegens het niet tijdig betalen buiten gebruik is gesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel15.6 van deze Algemene Voorwaarden. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door Telfort en/of groepsmaatschappijen, in het kader van acceptatie van aanvragen voor die diensten.
  3. Telfort kan persoonsgegevens aan derden verstrekken met het oog op commerciële en charitatieve doeleinden, mits de Klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
  4. Telfort kan in het kader van de Dienst(en) en/of aanvullende dienst(en) of marktonderzoek derden inschakelen en persoonsgegevens aan deze derden verstrekken.
  5. Telfort kan persoonsgegevens aan derden verstrekken om de kredietwaardigheid van een Klant te doen onderzoeken.
 • 11.2 - De Telfort klantenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 • 11.3 - Telfort kan, mede door het toepassen van cookies (kleine bestanden die op de computer van de Klant worden achtergelaten), de persoons- en verkeersgegevens gebruiken teneinde de Klant aanbiedingen van Telfort te doen, tenzij de Klant aangeeft, op de Website aangegeven wijze, daartegen bezwaar te hebben.
 • 11.4 - De Klant heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens zoals die door Telfort worden verwerkt. Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking door Telfort van de gegevens kan de Klant zich schriftelijk wenden tot Telfort ter attentie van de afdeling klantenservice.
 • 11.5 - Telfort spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst. Telfort geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Telfort is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant of derden die ondanks de door Telfort genomen maatregelen mocht ontstaan.
 • 11.6 - Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan Telfort de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Klant gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Telfort is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant of derden die ondanks de door Telfort genomen maatregelen mocht ontstaan.
 • 11.7 - Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst(en), bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Accountgegevens, dient hij zulks binnen vijf werkdagen per e-mail aan Telfort te melden (abuse@Telfort.nl). Telfort is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst(en) ten gevolge heeft.
 • 11.8 - Het van toepassing zijnde privacystatement is gepubliceerd op de website van Telfort.

Artikel 12 - Verplichtingen Klant

 • 12.1 - Onder de verschillende Overeenkomsten vallen verschillende Diensten. De Klant zal alle voor zijn Overeenkomst en de aan hem verschafte Diensten relevante door Telfort kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en zoals van tijd tot tijd door Telfort (op haar Website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) worden meegedeeld, in acht nemen (daaronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het inloggen, het uitloggen, het in acht nemen van de toegestane hoeveelheid Dataverkeer via zijn homepage, het schonen van informatie etc.).
 • 12.2 - De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst(en), inclusief (onder andere) het gebruik van zijn Accountgegevens, zijn e-mailadres, de inhoud van zijn e-mailberichten, bijdragen aan discussies en iedere uiting en alle informatie op zijn homepage. Onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de Dienst(en), de bijbehorende hardware, Software etc. komt voor risico van de Klant.
 • 12.3 - De Klant dient zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige Klant en/of internetgebruiker verwacht mag worden en is verplicht bij gebruik van de Dienst(en) de toepasselijke wettelijke regels en de Netiquette in acht te nemen. Onder Netiquette wordt verstaan de algemene aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 ( ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc185
 • 5.txt ) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 • 12.4 - De Klant zal de Dienst(en) niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via de Dienst of het Internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes of valse hoedanigheden.
 • 12.5 - Het is de Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Telfort dan wel de overige gebruikers van het Internet hindert of het gebruik van de Dienst(en) nadelig beïnvloedt.
 • 12.6 - De Klant mag de Dienst niet gebruiken voor het versturen van spam. Onder spam wordt verstaan: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd verzenden van e-mail met een ongevraagde commerciële boodschap.
 • 12.7 - De Klant dient zich te houden aan de 'internet Fair Use Policy'. Hieronder wordt verstaan het beleid van Telfort betreffende het redelijk gebruik door de Klant van dataverkeer zoals dat binnen Telfort op enig moment geldt en/of bekend is gemaakt op haar Website.
 • 12.8 - De Klant verplicht zich jegens Telfort te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van Internetnetwerknummers en domeinnamen die zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart Telfort voor enige aanspraak van derden ter zake.
 • 12.9 - Het is de Klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Telfort niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Dienst(en). Uitzondering hierop vormt gebruik binnen de huiselijke kring.
 • 12.10 - De Klant zal bij het gebruik van de Dienst(en) de belangen van Telfort niet schaden.
 • 12.11 - Indien de Klant in strijd handelt met een van de vorige leden van dit artikel of indien Telfort vermoedt dat de Klant met één van die bepalingen in strijd handelt, is Telfort gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Dienst(en) te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die Telfort gerade voorkomen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen.
 • 12.12 - In geval van een mogelijk faillissement of schuldsanering van een Klant dient de Klant Telfort hiervan via haar bewindvoerder dan wel curator terstond in kennis te stellen.
 • 12.13 - De Dienst(en) zijn niet bedoeld voor gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging. Indien de Klant (een gedeelte van) de Dienst(en) desondanks toch gebruikt voor deze doeleinden, doet hij dit op eigen risico. Telfort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die een Klant mocht lijden in verband met een dergelijk gebruik van de Dienst(en) van Telfort. Telfort is in voorkomend geval gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Telfort in verband hiermee enige (schade)vergoeding aan de Klant is verschuldigd. Reeds door Klant betaalde vergoedingen zullen niet worden terugbetaald en reeds door Klant verschuldigde maar nog niet betaalde vergoedingen blijven opeisbaar.

Artikel 13 - Verhuizing Klant

 • 13.1 - Onder verhuizing wordt verstaan het wijzigen van het woonadres van de Klant of het adres waar de dienst Telfort beschikbaar is.
 • 13.2 - De Klant dient de verhuizing tijdig, maar in elk geval binnen 14 dagen, te melden op de wijze zoals aangegeven op de Website.
 • 13.3 - De tijd om de verhuizing van de verbinding behorende bij de Dienst(en) te realiseren is afhankelijk van de op dat moment geldende levertijden voor de verbindingen van de telecomleveranciers. Deze levertijden zijn te raadplegen op de Website. Deze levertijden gelden als richtlijn, de Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Gedurende deze periode blijft de Klant abonnementskosten verschuldigd.
 • 13.4 - Indien Telfort niet dezelfde of een vergelijkbare dienst op de nieuwe locatie levert, dan zijn de Klant en Telfort met inachtneming van één maand, gerechtigd tot opzegging.
 • 13.5 - Telfort is gerechtigd om de aan de verhuizing en/of opzegging als bedoeld in 13.4 redelijkerwijs verbonden kosten in rekening te brengen. De hoogte van de kosten wordt op de Website bekend gemaakt.

Artikel 14 - Software

 • 14.1 - Voor de duur van de Overeenkomst verstrekt Telfort aan de Klant een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie teneinde de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor de Dienst. De Klant geeft door het gebruik van zijn account aan akkoord te zijn met de licentievoorwaarden behorende bij de Software en de gebruikersdocumentatie, tenzij hij Telfort binnen twee werkdagen schriftelijk per post anders heeft laten weten. In dat laatste geval dient de Klant het gebruik van de Software en de gebruikersdocumentatie onmiddellijk te staken en genoemde zaken onmiddellijk te retourneren.
 • 14.2 - De Klant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van de Dienst(en).
 • 14.3 - De Klant onthoudt zich van het aanbrengen van enige wijzigingen of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) de Software en/of enige merken, copyright notices of andere aanduidingen.
 • 14.4 - Het is de Klant niet toegestaan derden gebruik van de Software en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

Artikel 15 - Duur en beëindiging

 • 15.1 - De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangeduide bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na afloop van deze bepaalde tijd wordt de Overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant de Overeenkomst voor het verstrijken van deze bepaalde tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand heeft opgezegd. Na omzetting van de Overeenkomst in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, is de Klant telkens gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als moment van opzeggen geldt het moment van ontvangst van de opzegging door Telfort. Opzegging geschiedt op de wijze zoals beschreven op de Website.
 • 15.2 - De Overeenkomst komt tot stand als bepaald in artikel 3.2. De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de datum waarop de Dienst (technisch) is opgeleverd.
 • 15.3 - De opzegtermijn voor de Klant bedraagt bij Overeenkomsten voor onbepaalde tijd één maand. Als moment van opzeggen geldt het moment van ontvangst van de opzegging door Telfort. Opzegging geschiedt op de wijze zoals beschreven op de Website.
 • 15.4 - Telfort stelt de Klant Schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.
 • 15.5 - Een gratis Dienst kan, indien de Klant gedurende een periode van 60 dagen geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst, onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving door Telfort worden beëindigd. Telfort is in geen geval aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende het verloren gaan van informatie en/of data als gevolg de beëindiging van de Dienst op grond van dit artikel.
 • 15.6 - Als een van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, dan mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 • 15.7 - Telfort kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zijn diensten staken dan wel opschorten indien: de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen daarvan door te geven aan Telfort met het oogmerk te frauderen. Telfort aannemelijk kan maken dat de Klant handelt in strijd met de wet of schade toebrengt aan een ander dan wel niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • 15.8 - Telfort is gerechtigd de Overeenkomst en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van de Klant is aangevraagd, de Klant onder curatele is gesteld, de Klant onder bewind is gesteld, de Klant in aanmerking is gekomen voor de schuldsanering.
 • 15.9 - Bij Overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a van het BW, kan de Klant die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep binnen zeven werkdagen na de bevestiging van de Overeenkomst door Telfort deze schriftelijk per post of elektronisch op de wijze zoals beschreven op de Website ontbinden. Telfort kan in dat geval, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de Klant geen vergoeding in rekening brengen. Na deze periode is Telfort gerechtigd de kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 • 16.1 - Telfort is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
 • 16.2 - Indien Telfort tekortschiet in de nakoming van n of meer van haar verplichting(en) uit een Overeenkomst, zal de Klant Telfort deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welke gevallen Telfort onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling dient schriftelijk per aangetekende post geschieden waarbij aan Telfort een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 • 16.3 - Telfort is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover de Klant aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt.
 • 16.4 - Telfort is voor het verrichten van informatiediensten niet verder aansprakelijk dan voor zover dat uit artikel 6:196 sub c BW volgt.
 • 16.5 - Telfort is tegenover de Klant per aansprakelijkstelling slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de Klant aan Telfort verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en). Per jaar is Telfort tegenover een en dezelfde Klant slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door de Klant aan Telfort verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en).
 • 16.6 - Voor schadevergoeding geldt een drempelbedrag van 10 Euro voor de Klant, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed.
 • 16.7 - Telfort is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het missen van gegevens omdat de dienst niet door de Klant is ontvangen noch voor schade die het gevolg is van gegevens die via het netwerk zijn getransporteerd.
 • 16.8 - Telfort is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatielijnen van derden, waaronder begrepen telecomaanbieders en/of de Klant, welke niet door Telfort worden beheerd.
 • 16.9 - De Klant is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover Telfort aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt.
 • 16.10 - Onder schade als bedoeld in het vorige lid valt eveneens schade als gevolg van tenietgaan, verlies of beschadiging van door Telfort aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur.
 • 16.11 - De Klant vrijwaart Telfort tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat van de dienst is gemaakt en/of het de inhoud van de verzonden gegevens betreft.

Artikel 17 - Overmacht

 • 17.1 - Een tekortkoming in de dienstverlening kan Telfort niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). In geval van overmacht, vervalt de verplichting van Telfort tot nakoming van de Overeenkomst. Telfort is dan geen schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de overmacht. Telfort is gehouden op verzoek van Klant een met de duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met in achtneming van duur en omstandigheden niet van hem kan worden gevraagd.
 • 17.2 - Gevallen van overmacht kunnen zijn tekortkomingen in de nakoming door Telfort als gevolg van uitval van stroomvoorziening aan zijn zijde en tekortkomingen in het netwerk van een derde.
 • 17.3 - Wanneer Telfort wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Telfort als de Klant bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

Artikel 18 - Klachten

 • 18.1 - Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Telfort tijdig nadat de Klant de gebrekkige uitvoering van de dienst heeft ontdekt bij het daartoe strekkende contactadres van Telfort. Telfort zal hierop passend en tijdig reageren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 19 - Geschillenregeling

 • 19.1 - Geschillen tussen Klant die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en Telfort over totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Telfort te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de Klant die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep als door Telfort aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten (hierna: "de geschillencommissie").
 • 19.2 - Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep zijn klacht eerst bij Telfort heeft ingediend.
 • 19.3 - Nadat de klacht bij Telfort is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 • 19.4 - Wanneer de Klant die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Telfort aan deze keuze gebonden. Indien Telfort een geschil aanhangig wil maken bij de geschillencommissie, moet hij de Klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Telfort dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 • 19.5 - De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 • 19.6 - Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 20 - Slotbepalingen

 • 20.1 - Telfort is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.
 • 20.2 - De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Telfort. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 • 20.3 - Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 • 20.4 - Op betrekkingen tussen de Klant en Telfort is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd hetgeen in artikel 19 bepaald, worden geschillen tussen de Klant en Telfort aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter.
 • 20.5 - Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel dan wel een voor branche relevante gerechtelijke uitspraak Telfort noodzaakt tot het veranderen van de Overeenkomst en/of de dienstverlening, kan de Klant hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

Hoofdstuk 2:

Algemene Voorwaarden voor telefonie van Telfort

Voor zover de Dienst een Telefoondienst is, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk 2 in aanvulling op de bepalingen in hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

De volgende begrippen hebben de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven.

 • FUP: Fair Use Policy; het redelijk gebruik van de Telefoniedienst door de Klant zoals uiteengezet in de artikelen 2.17-2.19.
 • Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk van Telfort, dat dient voor het aansluiten van Randapparaten.
 • OPTA: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.
 • Randapparaten: Apparaten in eigendom van de Klant,die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect te worden aangesloten op het elektronisch Telecommunicatienetwerk dan wel op de Voorzieningen, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie (bijvoorbeeld telefoons, computers, modems en televisies.
 • Telecommunicatienetwerk: De apparatuur en andere technische middelen die overdracht en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen aansluitingen via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen.
 • Telefoniedienst: de dienst van Telfort die het aan de Klant mogelijk maakt dat telefoonverkeer (en het binnen de daarbij gebruikte technieken mogelijke dataverkeer) wordt afgewikkeld vanaf en naar Netwerkaansluitpunten of vergelijkbare aansluitpunten op andere telecommunicatienetwerken (vast of mobiel en zowel in Nederland als in het buitenland) waarmee het Netwerk van Telfort is verbonden.
 • Voorzieningen: onderdelen van het vaste Telecommunicatienetwerk van Telfort, waaronder begrepen kabels, apparatuur en Netwerkaansluitpunten, die door Telfort ten behoeve van de Telefoondienst worden gebruikt.

Artikel 2 - Telefoniedienst

 • 2.1 - Na de totstandkoming van de Overeenkomst en met inachtneming van een termijn van 7 werkdagen, zal Telfort zich redelijkerwijs inspannen zo spoedig mogelijk de Telefoniedienst (op) te leveren en operationeel beschikbaar te hebben.
 • 2.2 - De Telefoniedienst kan uitsluitend geleverd worden samen met een ADSL-verbinding, zoals bepaald en aangeboden door Telfort (zie hiertoe de Website van Telfort www.telfort.nl).
 • 2.3 - Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden is Telfort gerechtigd de technische eigenschappen van de Telefoondienst te wijzigen om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden.
 • 2.4 - Beschikbaarheid Telefoniedienst
  Telfort streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de Telefoniedienst. Telfort kan ter zake geen garanties geven. Kosten voor vervangende telefonie oplossingen komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking. De Klant is zich ervan bewust dat de beschikbaarheid en kwaliteit van de Telefoniedienst mede kan worden bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de verbindingen met het Internet, alsmede van het overige gebruik dat de Klant gelijktijdig maakt van zijn Internet- aansluiting. Bovenstaande kan onder andere tot gevolg hebben dat tijdens het downloaden van (grote) bestanden de kwaliteit van het telefoongesprek nadelig wordt beïnvloed.
 • 2.5 - Apparatuur
  De Klant mag slechts gebruikmaken van de Telefoniedienst met analoge telefoonapparatuur en een Telfort Modem geschikt om gebruikt te worden op het netwerk van Telfort. Indien uit onderzoek door Telfort blijkt dat klachten van de Klant met betrekking tot de werking van de Telefoniedienst niet te wijten zijn aan de infrastructuur, kan de Klant verplicht worden zijn/haar apparatuur ter controle aan Telfort aan te bieden. Indien Telfort vaststelt dat de apparatuur van de Klant de goede werking van het netwerk verstoort, is Telfort gerechtigd de Telefoniedienst voor de Klant onmiddellijk buiten werking te stellen.
 • 2.6 - Telefoonnummer
  Ten behoeve van het gebruik van de Telefoniedienst dient de Klant te beschikken over n of meer nummers. Telfort kent aan de Klant n of meer nummers toe tenzij een nummer dat reeds bij de Klant in gebruik is of een aan hem door de OPTA toegewezen nummer, daarvoor kan worden geaccepteerd.
 • 2.7 - Telfort is rechthebbende van de door OPTA aan Telfort toegewezen nummers. In geval van beëindiging van de Overeenkomst vervalt het recht van de Klant op gebruik van het door Telfort aan de Klant toegekende nummer en staat het Telfort volledig vrij het betreffende nummer aan een derde toe te kennen, tenzij het nummer met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10 en artikel 2.11 zal worden geporteerd.
 • 2.8 - Nummerwijziging
  Telfort is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationale nummerplan of nummer toewijzing door OPTA, alsmede in geval van wijzigingen in de Telefoniedienst of een Telecommunicatienetwerk of in andere omstandigheden die naar het oordeel van Telfort nummerwijziging noodzakelijk maken. Tenminste drie (3) maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd zal Telfort dit aan de Klant kenbaar maken, behoudens indien omstandigheden noodzaken tot een eerdere wijziging.
 • 2.9 - Nummerbehoud
  Telfort stemt in met het gebruik door de Klant van een nummer dat door een andere aanbieder van telecommunicatiediensten is verstrekt, indien dit naar oordeel van Telfort (technisch) mogelijk is. Telfort is voor het realiseren van het verzoek tot nummerbehoud afhankelijk van de levertijd die de telecomoperator hanteert. Telfort behoudt zich het recht voor om de aanvraag van de Klant te weigeren indien het nummer niet binnen 35 werkdagen is geporteerd dan wel niet kan worden geporteerd door de telecomoperator.
 • 2.10 - Telfort kan instemmen met een verzoek van Klant om bij het einde van de Overeenkomst een bij de Telefoniedienst gebruikt nummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere telefonie-aanbieder indien dit naar het oordeel van Telfort (technisch) mogelijk is. Een verzoek tot nummerbehoud dient te allen tijde voorafgaande aan het einde van de Overeenkomst te zijn ingediend en door Telfort te zijn geaccepteerd.
 • 2.11 - Telfort kan een verzoek tot nummerbehoud, zoals bedoeld in artikel 2.9 en artikel 2.10, weigeren indien dit bijzondere technische aanpassingen van Telfort vergt en zolang nummerbehoud niet als onderdeel van de Telefoniedienst wordt aangeboden.
 • 2.12 - Nieuw nummer ingeval van verhuizing buiten regio. Indien de Klant verhuist naar een locatie gelegen buiten de regio van zijn huidige nummer, ontvangt de Klant nadat hij Telfort daar schriftelijk per post of per e-mail om heeft verzocht, van Telfort een nieuw nummer.
 • 2.13 - Telefoongids / Klant Informatiedienst Indien de Klant bij aanmelding van de Telefoniedienst heeft aangegeven opgenomen te willen worden in een telefoongids of Klant informatiedienst dan zal Telfort de gegevens van de Klant ter beschikking stellen aan de desbetreffende exploitant. Telfort is niet verantwoordelijk voor plaatsing of opname in de telefoongids of Klant informatiedienst en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid. Wijziging in de gegevens als hier bedoeld kunnen worden doorgegeven aan Telfort of rechtstreeks aan de desbetreffende exploitant.

Gebruik Dienst

 • 2.14 - De Telefoniedienst mag uitsluitend worden gebruikt op het adres zoals aangegeven door de Klant bij aanmelding.
 • 2.15 - De Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik dat van de Telefoniedienst wordt gemaakt via zijn aansluiting, nummer of Modem, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. Alle gemaakte gesprekskosten zijn voor rekening van Klant.
 • 2.16 - Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 12 Algemene Voorwaarden, is het de Klant niet toegestaan om op welke wijze dan ook bij het gebruik van de Telefoondienst rechten van derden te schenden, in strijd met de wet te handelen, onfatsoenlijk te handelen of schade aan derden of Telfort te berokkenen.
 • 2.17 - F.U.P. Het is de Klant niet toegestaan de Telefoondienst dusdanig te gebruiken dat het netwerk, het telecommunicatieverkeer, (computer)systemen van Telfort of derden, naar het oordeel van Telfort, hinder (zouden kunnen) ondervinden of de belangen van Telfort kunnen worden geschaad. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het open laten staan van de telefoonverbinding en/of het voeren van grote aantallen korte gesprekken in een kort tijdsbestek dat het gebruik van de Telefoniedienst door derden kan verstoren en/of het bovengemiddeld verbruiken van de Telefoniedienst in relatie tot het gebruik van derden, alles naar oordeel van Telfort.
 • 2.18 - Telfort is in het geval de Klant in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke telefoondiensten/nummers verschuldigd wordt gerechtigd om over te gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen, en/of over te gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen totdat de Klant tot betaling is overgegaan of zekerheid heeft gesteld. Waar dit in redelijkheid mogelijk is zal Telfort de Klant hierover voorafgaand informeren.
 • 2.19 - Op de Website van Telfort (www.telfort.nl) staat vermeld welke telefoonnummers voor de Telefoniedienst niet bereikbaar zijn. Telfort is gerechtigd hierin wijzigingen en aanpassingen door te voeren.

Vergoedingen

 • 2.20 - De Klant is aan Telfort de vergoedingen verschuldigd voor de Telefoniedienst volgens de daarvoor vastgestelde tarieven (zie www.telfort.nl). De tarieven voor de Telefoondienst kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Telefoondienst.
 • 2.21 - Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 2.20 zijn uiteindelijk de gegevens van Telfort beslissend tenzij binnen 30 dagen na factuurdatum door de Klant wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.
 • 2.22 - De in artikel 2.20 bedoelde eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Telefoniedienst in dienst is gesteld. Telfort is gerechtigd vooruit betaling te verlangen van de eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen. Gebruikers afhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht.

Overige

 • 2.23 - De Klant is verplicht aan Telfort gegevens te verschaffen die Telfort nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van de Telefoondienst waaronder begrepen informatie over aangesloten of aan te sluiten apparatuur.
 • 2.24 - Telfort is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet bevoegd gegeven lasten tot aftappen.
 • 2.25 - Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Telfort, is Telfort gerechtigd de levering van de Telefoniedienst (geheel of gedeeltelijk) op te schorten of onmiddellijk te beëindigen, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid voortvloeit, indien de Klant in strijd handelt met het bepaalde in dit Hoofdstuk 2 of op enige andere wijze enige verplichting jegens Telfort niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, danwel indien Telfort of derden hinder ondervinden als gevolg van de wijze waarop de Klant gebruik maakt van de Telefoniediensten.

Telfort
Bezoekadres:
Teleportboulevard 121
1043 EJ Amsterdam

Postadres:
Postbus 58263
1040 HG Amsterdam

Klantenservice:
Telefoon klantenservice: 0900-9596. U betaalt voor een gesprek € 0,10 per minuut plus eventueel de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Deze kosten kunt u vinden op de website van uw mobiele aanbieder.

versie 01-01-2012

print